Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 8 września 2020 r. podjął Uchwałę Nr 196/4026/20 w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z decyzją Zarządu nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 14 września 2020 r. i zakończy 25 września 2020 r.

Treść ogłoszenia znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

8 września 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, uchwałą Nr 196/4025/20 określił Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu pn.  „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021” wraz z załącznikami. W Regulaminie przyznawania stypendiów zawarte zostały szczegółowe informacje nt. zakresu wsparcia, form wsparcia, kryteriów udzielania stypendiów, przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, trybu postępowania w sprawie o przyznanie stypendium, oceny formalno – merytorycznej wniosków oraz udziału w projekcie. W załącznikach do Regulaminu przyznawania stypendiów określone zostały:

  1. Ramowy wzór wniosku.
  2. Wytyczne beneficjenta w zakresie ustalenia składu rodziny ucznia i sytuacji materialnej rodziny ucznia na potrzeby realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021.
  3. Wzór umowy o przekazywanie stypendium.
  4. Ramowy wzór sprawozdania z realizacji IPR.

Regulamin przyznawania stypendiów wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania.

Od 1 sierpnia 2020 roku  Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021.

Uchwałą Nr XXIV/411/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2020/2021.

W porównaniu do lat poprzednich w zasadach przyznawania wsparcia nastąpiły m.in. niżej wymienione zmiany:

  • o stypendium może się starać uczeń/uczennica pobierający/ca naukę na terenie województwa podkarpackiego, bez względu na miejsce zamieszkania,
  • obowiązujące kryterium dochodowe: 1 685 zł/osobę w rodzinie (natomiast w przypadku, gdy w rodzinie ucznia/uczennicy jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dochód na jednego członka w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1 910 zł),
  • kryterium: inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów ogólnych nauczanych w szkole zawodowej lub osiągnięcia zawodowe, niezaliczane do szczególnych osiągnięć edukacyjnych lub zawodowych - dotyczy roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020.

Nabór wniosków planowany jest na wrzesień 2020 r. O szczegółach dotyczących terminu, miejsca i sposobu składania wniosków będziemy informować w kolejnych wiadomościach.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium.

Back to top