Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Podkarpackiego

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę nr 358/7207/22 w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022. W związku z powyższym prosimy o pilne wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 2 egz. umowy o przekazywanie stypendium. Umowa jest podstawą wypłaty stypendium w ramach projektu.
 
WAŻNE !!!
W przypadku zmiany danych adresowych lub zmiany konta bankowego wraz z umową należy przesłać sporządzoną informację z danymi, które uległy zmianie w stosunku do danych wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium (informacja musi zostać podpisana przez osoby, które będą podpisywać umowę o przyznanie stypendium).
 

Umowę o przekazywanie stypendium wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu należy:

1) wypełnić
a)  w miejscu „Umowa o przekazywanie stypendium Nr …” .. należy wpisać numer Wniosku otrzymany w wiadomości e-mail, który został wysłany do szkół,
b)  w miejscu „reprezentowanym/reprezentowaną przez…” należy wskazać dane osoby upoważnionej do reprezentowania niepełnoletniego ucznia/uczennicy wskazanego we wniosku o przyznanie stypendium (rodzic/opiekun prawny), natomiast w przypadku pełnoletniego/niej ucznia/uczennicy na dzień podpisywania umowy, miejsce „reprezentowanym/reprezentowaną przez” należy pozostawić nie uzupełnione,
2) wydrukować (2 egz.);
3) podpisać umowę i oświadczenie (podpisuje: pełnoletni na dzień podpisania umowy uczeń/uczennica lub w przypadku osoby niepełnoletniej: uczeń/uczennica razem z rodzicem/opiekunem prawnym wskazanym we wniosku o przyznanie stypendium),
4) dostarczyć (listownie lub osobiście) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 2 egzemplarze umowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu w terminie do 28 lutego 2022 r. na adresy podane poniżej.

Adres do doręczeń:

listownie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
osobiście:
Kancelaria Ogólna Urzędu (parter)
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
 
WZÓR PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ UMOWY O PRZEKAZYWANIE STYPENDIUM
Umowa o przekazywanie stypendium
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem umowy, proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 743 32 03, 17 743 30 90, 17 743 31 69.
 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Oddział nauki i projektów unijnych
Zestaw znaków informacyjnych projektu
 
System współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020
2023 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Deklaracja dostępności  |  Polityka prywatności  |  Mapa strony

 

Back to top