Szanowni Państwo,

 

Niebawem ukaże się ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022.

W tym roku po raz pierwszy wnioski w systemie elektronicznym składane będą z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego dyrektora szkoły. W związku z tym, że podpis kwalifikowany nie jest powszechnie użytkowany przez rodziców i uczniów, wnioski nadal składane będą dwuetapowo: najpierw elektronicznie, następnie papierowo.
W roku bieżącym wniosek stypendialny inicjuje (wypełnia) uczeń pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia wraz z Opiekunem dydaktycznym oraz Wnioskodawca (dyrektor szkoły/osoba upoważniona do pełnienia roli Wnioskodawcy).

 

Nabór wniosków krok po kroku:

 1. Uczeń pełnoletni (lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia) rejestruje konto na portalu internetowym (adres zostanie podany w ogłoszeniu o naborze wniosków), celem utworzenia i wypełnienia wniosku we współpracy z opiekunem dydaktycznym.
 2. Wypełniony wniosek uczeń pełnoletni (lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia) wysyła do Wnioskodawcy. (Wnioskodawca – dyrektor szkoły, do której w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza uczeń, dla którego składany jest wniosek). Wnioskodawca może upoważnić inną osobę będącą pracownikiem tej szkoły do działania w imieniu Wnioskodawcy, ale musi ona posiadać podpis kwalifikowany).
 3. Urząd Marszałkowski wyśle e-mail na adres szkoły z informacją o naborze wniosków i hasłem dostępu do portalu, celem aktywacji konta użytkownika (Wnioskodawcy).
 4. Wnioskodawca loguje się do portalu. Na swoim koncie, w wiadomościach wyszukuje wniosek stypendialny wypełniony i otrzymany z konta ucznia pełnoletniego (lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego). Wniosek ma status roboczy, ponieważ Wnioskodawca musi dokończyć jego wypełnianie i wysłać do UMWP.
 5. Wnioskodawca, w porozumieniu z opiekunem dydaktycznym, wypełnia puste we wniosku pola (tj. wpisuje dane opiekuna dydaktycznego) oraz – jeśli uzna za konieczne – poprawia dane wprowadzone przez ucznia, a następnie wysyła go (poprzez portal) do UMWP. Wniosek na tym etapie wymaga podpisu kwalifikowanego dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej.
 6. Elektroniczne złożenie wniosku jest niewystarczające. Wnioskodawca musi wydrukować wniosek (zapisany w pdf), podpisać i dostarczyć do UMWP.
 7. Wersję papierową wniosku podpisują:
  • Wnioskodawca – podpisuje wniosek w dwóch miejscach,
  • opiekun dydaktyczny – podpisuje wniosek w jednym miejscu,
  • uczeń pełnoletni/rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia - podpisuje wniosek w dwóch miejscach.
 8. Wnioskodawca wysyła wniosek w wersji papierowej wraz załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego – zgodnie z wytycznymi z ogłoszenia o naborze wniosków. Załączniki wysyłane są tylko w wersji papierowej .
 9. W przypadku gdy nabór wniosków już się rozpoczął, a szkoła nie otrzymała e-maila z instrukcją i hasłem dostępu do portalu prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, Oddział nauki i projektów unijnych, Lubelska 4, 35-241 Rzeszów, tel.: (17) 743 32 03, (17) 743 31 69, (17) 743 30 67, (17) 743 31 95.

Ogłoszenie o naborze wniosków stypendialnych wraz z dostępem do portalu ukaże się wkrótce.

 


Uchwałą Nr XXXVII/602/21 z dnia 31 maja 2021 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022.
W porównaniu do roku poprzedniego w zasadach przyznawania wsparcia nastąpiła zmiana w zakresie kryterium: inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów ogólnych nauczanych w szkole zawodowej lub osiągnięcia zawodowe dotyczą osiągnięć uzyskanych w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021.
Nabór wniosków o przyznanie stypendium planowany jest na pierwszą połowę września 2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące terminu, miejsca i sposobu składania wniosków zostaną opublikowane w terminie późniejszym.
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyznawania stypendiów.

Do pobrania:

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2021/2022.