Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.podkarpackie.edu.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Podkarpackiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-06-29.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy promocyjne wykorzystane na stronie nie ma napisów dla osób Głuchych i niedosłyszących, zostały opublikowany przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne cyfrowo. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami. Większość plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i plików PDF nie posiada struktur nagłówkowych, tytułów, opisów alternatywnych lub są skanami graficznymi, podobnie niektóre artykuły na stronach nie posiadają struktury nagłówkowej, tabele nie posiadają opisów alternatywnych. Niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych lub opisy są takie same, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu. Niektóre informacje graficzne lub tekstowe nie mają odpowiedniej wartości kontrastu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych:

 • Klawisz Tab przemieszcza się w przód po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach w już wybranym menu,.
 • Klawisze Shift-Tab się w tył po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach w już wybranym menu,.
 • Klawisze Home i End przemieszczają widok do początku i końca strony.
 • Klawisze Pg Up i Pg Dn przemieszczają widok o ekran w górę lub w dół.
 • Klawisz Enter aktywuje wybrany element aktywny w tym menu.
 • Klawisze strzałek lewo/prawo przemieszczają po pozycjach w menu poziomym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Mirosław Gieroń, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 17 747 6811. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie mieści się w siedzibach:

główny budynek Urzędu przy Alei Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
przy ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie,
przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie,
przy ul. Poniatowskiego 6 w Rzeszowie,
przy Sienkiewicza 86 w Tarnobrzegu.
Budynki, w których mieszczą się biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie znajdują się:

przy ul. Kościuszki 7 w Mielcu, parter,
przy Kościuszki 2 w Przemyślu,
przy Rynek 18 w Sanoku,
przy Staszica 20 w Krośnie.

Główny budynek Urzędu - Aleja Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie

Siedziba Urzędu przy ulicy Cieplińskiego 4

W budynku przy Alei Łukasza Cieplińskiego mieści się:

 • Kancelaria Sejmiku,
 • Kancelaria Zarządu,
 • Departament Organizacyjno-Prawny,
 • Departament Budżetu i Finansów,
 • Departament Rozwoju Regionalnego,
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
 • Departament Gospodarki Regionalnej,
 • Biuro Certyfikacji wydatków RPO 2014-2020,
 • Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego,
 • Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
 • Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem,
 • Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
 • Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej,
 • Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Wieloosobowe stanowisko ds. BHP,
 • Biuro Informacji o Funduszach Europejskich,
 • Biuro Audytu Wewnętrznego.

Usytuowanie budynku w centrum Rzeszowa umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych, strefy parkowania z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Do głównej siedziby Urzędu od strony Alei Piłsudskiego można dojechać autobusami 2, 3, 7, 14, 30, 33, 34, 36, a od strony Alei Cieplińskiego autobusami linii: 0, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 23, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 45, 58, 59.

Do budynku prowadzi wejście główne od Alei Łukasza Cieplińskiego, odpowiednio utwardzone o wymaganej szerokość oznaczone jako A, wejście B znajduje się z tyłu budynku.

Wejścia znajdują się na poziomie chodnika i umożliwiają swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.

Drzwi do budynku Urzędu otwierają się automatycznie.

Za głównymi, automatycznymi drzwiami znajduje się przedsionek z wystarczającą przestrzenią manewrową. Na wprost przeszklone drzwi z klamką i samozamykaczem, otwieranie na zewnątrz, prowadzące do holu głównego. Drzwi znajdują się w zasięgu wzroku portiera, który może udzielić pomocy wchodzącemu.

Na parkingu od Alei Łukasza Cieplińskiego wydzielone i oznakowane są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Krawężniki uliczne wykonano jako wtopione, umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.

 1. W holu portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika portierni.
 2. Kancelaria Ogólna/ Biuro Podawcze usytuowane jest w miejscu umożliwiającym obsługę klientów z poziomu parteru budynku.
 3. Po prawej stronie od wejścia jest tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń znajdujących się w Urzędzie.
 4. Jest możliwość umówienia spotkania petenta z pracownikiem Urzędu, na parterze budynku w pokoju 039f, który jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
 5. Korytarze w budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nawierzchnie schodów wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych wykonano z materiałów nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu.
 6. W budynku znajdują się dwie windy z systemem głośnomówiącym, wizualnym oraz alfabecie Braille'a, dostosowane do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się.
 7. Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym piętrze budynku.
 8. Na wysoki parter osoba z niepełnosprawnością może dostać się przy pomocy platform z napędem elektrycznym, zamontowanych przy schodach na poziomie niskiego parteru w holu.
 9. Zapewniony jest wstęp osobie niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem do budynku i wszystkich jego pomieszczeń.
 10. W holu przy portierni jest pętla indukcyjna.
 11. W sali konferencyjnej jest system na podczerwień IR wspomagający słyszenie za pomocą słuchawek.
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a (oprócz wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 13. W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy.

Hol główny przy ul. Cieplińskiego 4 Widok holu w głównym budynku Urzędu - infografika,

oraz film o ułatwieniach architektonicznych.

 

ikona polskiego języka migowegoOsoby niedosłyszące mogą przy załatwianiu spraw skorzystać z usługi tłumacza na wezwanie – tłumacza polskiego języka migowego (PJM), za pomocą dedykowanej strony.

Usługa ta realizowana jest poprzez udział tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy petenta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego potrzebującego tego rodzaju usług.

Aby petent mógł skorzystać z tej usługi powinien przekazać informację o takiej potrzebie:

 • składając w Kancelarii Ogólnej przy Alei Łukasza Cieplińkiego 4, co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy (nie dotyczy sytuacji nagłych), wypełniony formularz zgłoszeniowy, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00,
 • wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesłać go elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy (nie dotyczy sytuacji nagłych),
 • przesyłając faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy - faks (17) 850 17 01,
 • przesyłając sms-em zdjęcie wypełnionego formularza na numer: 609 702 711.
 • kontaktując się bezpośrednio z pracownikiem za pomocą dedykowanej strony.

Zgłoszenia będą potwierdzane przez pracowników Oddziału organizacyjnego Departamentu Organizacyjno-Prawnego, odpowiedzialnych za zapewnienie należytej obsługi osób, doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w kontaktach z organami samorządu województwa. Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego skontaktuje się z petentem w celu potwierdzenia zabezpieczenia tej usługi.

EasyToRead

Informacja o Urzędzie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

 

Budynek Urzędu - Towarnickiego 3a w Rzeszowie

towarnickiego3

 

 

 

 

 

 

 

 

W budynku przy ul. Towarnickiego 3a mieści się:

 • Departament Kontroli,
 • Departament Wspierania Przedsiębiorczości.

Budynek zlokalizowany jest około 350 metrów za główną siedzibą Urzędu.

Do budynku prowadzą dwa wejścia.

Przy głównym wejściu do budynku, oznaczonym jako A znajdują się schody zewnętrzne, wyposażone w balustrady ochronne. Wejście nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Drugie wejście umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym znajduje się z lewej strony budynku.

Parking znajduje się z lewej strony budynku od wejścia głównego.

Na parkingu wydzielone i oznakowane są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Na parter budynku można dostać się przez pochylnię, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pochylnia została wyposażona w obustronne poręcze i powierzchnię spoczynkową.

Drzwi B do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach jest dzwonek.

 1. Różnicę poziomów pomiędzy parterem części niższej i wyższej niepełnosprawny może pokonać przy pomocy platformy z napędem elektrycznym, którą zamontowano przy schodach. Pracownik portierni udzieli pomocy w obsłudze urządzenia.
 2. Portiernia znajduje się w części wyższej parteru, po lewej stronie.
 3. Przy portierni jest tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń znajdujących się w Urzędzie.
 4. Korytarze w budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nawierzchnie schodów wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych wykonano z materiałów nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu.
 5. Schody znajdujące w miejscu występowania różnicy poziomów zostały oznaczone taśmą kontrastową.
 6. W budynku znajduje się winda z systemem głośnomówiącym, wizualnym oraz alfabecie Braille'a, dostosowana do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się (poręcze, odpowiednia wielkość).
 7. Na parterze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń istnieje możliwość wejścia osoby niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku jest pętla indukcyjna.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a (oprócz wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy.

 

Budynek Urzędu- Lubelska 4 w Rzeszowie

lubelska4 

W budynku przy ul. Lubelskiej 4 mieści się:

 • Departament Ochrony Środowiska,
 • Departament Edukacji, Nauki i Sportu,
 • Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
 • Departament Społeczeństwa Informacyjnego,
 • Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych.

W budynku znajdują się wydzielone zespoły pomieszczeń przeznaczonych dla jednostek podległych Marszałkowi Województwa Podkarpackiego:

 • Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Biuro Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych,
 • Biura Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego.

Usytuowanie budynku blisko centrum umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych, strefy parkowania z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Do tej siedziby Urzędu od strony ul. Lubelskiej można dojechać autobusami linii: 5, 8, 9, 12, 13, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 37, 41, 51, 53, 55, 59.

Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Lubelskiej, odpowiednio utwardzone o wymaganej szerokości.

Wejście znajduje się na poziomie chodnika umożliwiające swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym .

Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie.

Na parkingu od ulicy Lubelskiej wydzielone i oznakowane są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Krawężniki uliczne wykonano jako wtopione, umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.

 1. Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika portierni.
 2. Po lewej stronie od wejścia jest tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń znajdujących się w Urzędzie.
 3. Jest możliwość umówienia spotkania petenta z pracownikiem Urzędu na parterze budynku.
 4. Korytarze w budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nawierzchnie schodów wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych wykonano z materiałów nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu.
 5. W budynku znajdują się trzy windy z systemem głośnomówiącym, wizualnym oraz alfabecie Braille'a, dostosowane do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się.
 6. Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym piętrze budynku.
 7. Zapewniony jest wstęp osobie niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem do budynku i wszystkich jego pomieszczeń.
 8. W budynku jest pętla indukcyjna.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (oprócz wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy.

 

Budynek Urzędu- Poniatowskiego 6 w Rzeszowie

W budynku przy ul. Poniatowskiego 6 mieści się Biuro "Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie".

Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Poniatowskiego, które nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Drzwi nie otwierają się automatycznie.

Przed wejściem do budynku po lewej stronie jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem Biura.

Jest możliwość osobistego załatwienia sprawy, w głównym budynku Urzędu przy Alei Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie w pokoju 139f, który jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Biura.

Przy budynku Urzędu nie ma parkingu.

Po lewej stronie od wejścia znajduje się informacja o lokalizacji Biura.

W budynku nie ma windy, platformy przychodowej, pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy.

 

Budynek Urzędu - Kościuszki 7 w Mielcu, parter

Siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mielcu mieści się na parterze budynku Medycznej Szkoły Policealnej przy ulicy Kościuszki 7.

Do tej siedziby Urzędu można dojechać autobusami linii: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 24, 25, 41, 44, 44A, 45, 48.

Na wprost budynku oraz w najbliższym jego sąsiedztwie (Bazylika Mniejsza Św. Mateusza) znajdują się miejsca parkingowe.

Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie chodnika, umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.

W siedzibie przy ul. Kościuszki 7 pracownicy szkoły wskazują miejsce docelowe.

W budynku jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy.

 

Budynek Urzędu - Kościuszki 2 w Przemyślu

Siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Przemyślu mieści się przy ul. Kościuszki 2.

Do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Przemyślu od strony ul. Jagiellońskiej można dojechać autobusami linii: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28.

Do budynku prowadzą dwa wejścia.

Główne wejście od strony ul. Kościuszki, nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Drugie wejście od ul. Jagiellońskiej, znajduję się z tyłu budynku, za bramą. Obok wejścia znajduje się winda, na poziomie chodnika, którą niepełnosprawny może dostać się na każdą kondygnację.

W przypadku niemożności dotarcia beneficjenta do Punktu istnieje możliwość podejścia konsultanta i obsługi petenta w dogodny dla niego sposób.

W budynku jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy.

Do budynku od strony ul. Piłsudskiego można dojechać autobusami 7, 3A, a od strony ul. Kościuszki autobusami linii: 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18.

Wejście do lokalu znajduje się na poziomie chodnika. Lokal składa się z jednej kondygnacji (parteru).

W pobliżu Punktu znajduję parking z wydzielonymi i oznakowanymi miejscami postojowymi dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

W budynku jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy.

 

Budynek Urzędu - Staszica 20 w Krośnie

Siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krośnie mieści się przy ul. Staszica 20.

Do przystanku oddalonego od Punktu o około 30 metrów można dojechać autobusami linii: 0, 1, 2, 4, 5, 7, 11, A, E, G, K.

Na parkingu obok budynku są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów dla osób niepełnosprawnych.

Przy głównym wejściu do budynku znajdują się schody zewnętrzne. Wejście nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

W budynku znajduje się schodołaz, za pomocą którego osoba poruszająca się na wózku może dostać się do środka.

W budynku jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy.

 

Opis dostępności architektonicznej i informacyjno komunikacyjnej do pobrania (PDF, 360KB)

Formularz zgłoszeniowy problemów z dostępnością do pobrania (DOC, 29KB)

Informacja o Urzędzie w PJM

Klauzula informacyjna