Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Podkarpackiego

Projekt pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji materialnej i osiągają wysokie wyniki w nauce.
Cel projektu: Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u uczniów tj. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej. Cel projektu realizowany będzie poprzez udzielenie wsparcia stypendialnego w okresie od września 2021 r. do czerwca 2022 r. dla grupy 560 uczniów/uczennic, w tym osób z niepełnosprawnością, pobierających naukę na terenie województwa podkarpackiego bez względu na miejsce zamieszkania, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych powinien obejmować: umiejętności matematyczno – przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej.
W trakcie otrzymywania wsparcia stypendialnego uczeń/uczennica podlegać będzie opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia/uczennicy. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.
Indywidualizacja nauczania będzie przejawiać się m.in. w opracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju edukacyjnego (IPR), które realizowane pod opieką dydaktyczną nauczyciela, będą wyznaczać kierunki rozwoju uczniów/uczennic i prowadzić do wzrostu wiedzy, umiejętności uniwersalnych i kompetencji kluczowych. W ramach pomocy w rozwoju zdolności i motywowania do podnoszenia swoich kompetencji, kluczową rolę będzie odgrywało również wsparcie finansowe w formie stypendium, które można przeznaczyć m.in. na pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, kursy, obozy naukowe etc.
Projekt zakłada objęcie wsparciem stypendialnym 560 uczniów/uczennic ze szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.) w wysokości 500,00 zł/m-c dla stypendysty/stypendystki.
Termin realizacji projektu: od 23 czerwca 2021 r. do 30 września 2022 r.
Całkowita wartość projektu: 3 220 000,00 zł.

 

 

Zestaw znaków informacyjnych projektu
 
System współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020
2023 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Deklaracja dostępności  |  Polityka prywatności  |  Mapa strony

 

Back to top