Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Podkarpackiego

Projekt pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji materialnej i osiągają wysokie wyniki w nauce.
Cel projektu: Wzrost kompetencji zmierzający do wykształcenia wykwalifikowanej kadry pracowniczej wśród absolwentów szkół zawodowych oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej tych szkół. Cel projektu realizowany będzie poprzez udzielenie wsparcia stypendialnego w okresie od września 2021 r. do czerwca 2022 r. dla grupy 322 uczniów/uczennic, w tym osób z niepełnosprawnością, pobierających naukę na terenie województwa podkarpackiego bez względu na miejsce zamieszkania, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.
W trakcie otrzymywania wsparcia stypendialnego uczeń/uczennica podlegać będzie opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia/uczennicy. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.
Indywidualizacja nauczania będzie przejawiać się m.in. w opracowaniu o Indywidualne Plany Rozwoju edukacyjnego (IPR), które realizowane pod opieką dydaktyczną nauczyciela, będą wyznaczać kierunki rozwoju uczniów/uczennic i prowadzić do wzrostu kompetencji zmierzających do wykształcenia wykwalifikowanej kadry pracowniczej wśród absolwentów szkół zawodowych oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej tych szkół. W ramach pomocy w rozwoju zdolności i motywowania do podnoszenia swoich kompetencji, kluczową rolę będzie odgrywało również wsparcie finansowe w formie stypendium, które można przeznaczyć m.in. na pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, kursy, obozy naukowe etc.
Projekt zakłada objęcie wsparciem stypendialnym 322 uczniów/uczennic ze szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.) w wysokości 500,00 zł/m-c dla stypendysty/stypendystki.
Termin realizacji projektu: od 23 czerwca 2021 r. do 30 września 2022 r.
Całkowita wartość projektu: 1 932 000,00 zł.

Zestaw znaków informacyjnych projektu
 
System współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020
2023 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Deklaracja dostępności  |  Polityka prywatności  |  Mapa strony

 

Back to top