Poszerzajc horyzonty-programy stypendialne Wojewdztwa Podkarpackiego

Image
„Poszerzając horyzonty” - programy stypendialne Województwa Podkarpackiego
Logo Podkarpackie Przestrzeń Otwarta


Ochrona prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronach internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (adres siedziby: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe.

Administrowanie stronami internetowymi

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego podejmuje poprzez swoje departamenty oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

Gromadzenie danych

I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników stron internetowych gromadzone są na dwa sposoby:

  1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika w celu rejestracji do newslettera, wypełnienia formularzy kontaktowych.
  2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania ze stron internetowych:

a) informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny,

b) pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

3. Informacje podczas procesu rejestracji użytkownika na witrynie przez podanie:

nazwy własnej,
adresu e-mail,
unikalnego identyfikatora użytkownika (loginu)
unikalnego hasła.

Proces rejestracji nie wymaga podawania rzeczywistej nazwy własnej. Twoja nazwa, adres e-mail lub inne informacje wysyłane przez stronę internetową zawierają dane osobowe tylko wtedy, jeżeli sam je wprowadzisz. Jak wiele innych stron internetowych, pobieramy także automatycznie informacje zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

II. Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykorzystania oferowanej funkcji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Dane osobowe uczestników projektu i osób pośrednio zaangażowanych w jego realizację zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi przez IP WUP.
2. Przetwarzanie danych osobowych w projekcie odbywa się na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO WP 2014-2020 oraz w związku z art. 28 RODO, w imieniu i na rzecz:

1) administratora danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Zarządu Województwa Podkarpackiego, z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 - Instytucja Zarządzająca;

2) administratora danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych (CST) - Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, z siedzibą: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4

3. Osobą wyznaczoną przez IP WUP – w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych jest: Inspektor Ochrony Danych - Damian Chaber; nr tel.: (17) 8509 232; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
4. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności, w odniesieniu do:
1) zbioru danych RPO WP 2014-2020: w zakresie: aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w tym zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „RPO WP 2014-2020”;
2) zbioru danych CST, w zakresie:
a) zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach realizacji programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie:
1) zbioru danych RPO WP 2014-2020 jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z przepisami:
a) Rozporządzenia ogólnego;
b) ustawy wdrożeniowej;
2) zbioru danych CST jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO
w związku z przepisami:
a) Rozporządzenia ogólnego;
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE.L.347.470);
c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.Urz.UE.L.286.1);
d) ustawy wdrożeniowej.
6. Beneficjent przetwarza dane osobowe zawarte we wniosku, a także dane zgromadzone na etapie realizacji projektu.
7. Beneficjent zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zapewnieniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełnia wymogi RODO i chroni prawa osób, których dane osobowe dotyczą.
8. Beneficjent nie powierza powierzonych do przetwarzania danych osobowych innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta.
9. Dane osobowe uczestników projektu mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjentom.
10. Dane uczestników projektu mogą zostać udostępnione, m.in. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli RPO WP 2014-2020,- zgodnie z obowiązkami wynikającymi m.in. z: Rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164, t.j.)o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.
13. Prawa osoby, której dane dotyczą, określone zostały w rozdziale III RODO.
14. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją projektu, ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Beneficjent informuje, że na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:
1) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
2) celów archiwalnych w interesie publicznym:
- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach RPO WP 2014-2020, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych.
15. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach projektu ma prawo skorzystać z przysługujących jej uprawnień, o których mowa w RODO - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
16. Dane osobowe uczestników projektu i osób pośrednio zaangażowanych w jego realizację nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
17. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
18. Dane osobowe przetwarzane w ramach projektu pochodzą od osób, których dane dotyczą lub mogą być wtórnie przetwarzane - należy przez to rozumieć sytuacje, w których źródłem danych osobowych nie będą osoby, które są identyfikowane przez zbierane dane osobowe (źródłem danych będą więc w szczególności inne osoby) - z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego, określonego w art. 13 i 14 RODO.
19. Wnioskodawca, w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w ust. 18, do celów związanych z wypełnieniem wniosku jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem - udzielić osobie, której dane dotyczą wszelkich informacji, o których mowa w art. 14 RODO.
20. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
21. Uczestnik projektu zobowiązany udostępnić dane dotyczące jego statusu na rynku pracy oraz informację nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie.

Mechanizm cookies

I. Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.

II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników stron internetowych.

IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

V. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

  1. właściwego dopasowania stron internetowych do potrzeb użytkowników;
  2. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
  3. tworzenia statystyk oglądalności.

VI. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki  internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

VII. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: OperaFirefoxChromeInternet ExplorerSafarii.

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

VIII. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Wykorzystywanie danych

I. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony stron internetowych.

II. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem stron internetowych przeznaczone są wyłącznie na użytek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Dane te nie będą udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom.

III. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zapewnia użytkownikom swoich stron internetowych realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)., w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Bezpieczeństwo

I. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

II. Strony internetowe administrowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne Województwa Podkarpackiego zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Podstawa prawna

  1. Dyrektywa Unii Europejskiej 2009/136/WE zmieniającą dyrektywę 2002/58/WE (art. 5 ust. 3),
  2. Ustawa z dnia 16 lipca 2012 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1445 ,z póź. zm.),
  3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),
  4. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Kontakt

Pytania dotyczące naszej Polityki prywatności prosimy kierować do administratora serwisu.

Zestaw logotypów

Programy stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
2024 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie